plexi@plexi.cz
menu
×

Váš prohlížeč již bohužel není podporován

Oficiální podpora firmy Microsoft pro aplikaci Internet Explorer 11 (IE 11) byla ukončena v roce 2020.

Stáhněte si, prosím, některý z modernějších a bezpečnějších prohlížečů:

GDPR

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost MK PLEXI s.r.o., se sídlem Praha 4 Modřany, Mezi Vodami 1903/17a, 143 00, IČO: 27210006, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 104675, Vás tímto dokumentem informuje o zpracování a uchovávání osobních údajů fyzických osob v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Právní základ zpracování údajů?

V souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů a GDPR MK PLEXI s.r.o. zpracovává osobní údaje, které jste nám poskytli, a to na základě:

 • smlouvy, kterou jsme mezi sebou uzavřeli nebo se teprve chystáme uzavřít,
 • právního předpisu, který nám takové zpracování přímo nařizuje nebo umožňuje,
 • souhlasu, pokud jste nám jej pro daný účel sdělili,
 • oprávněného zájmu provozovat naše podnikání a rozvíjet naše služby.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Jedná se zejména o Vaše jméno, příjmení, pozici, společnost, IČ/DIČ, číslo bankovního účtu, adresu či sídlo, doručovací adresu, telefon, e-mail a informace o historii Vašich nákupů, Vašich poptávek a Vašich objednávek.

Účely zpracování Vašich osobní údajů:

Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem dodání objednaných produktů nebo služeb, plnění uzavřené smlouvy, plnění zákonných povinnností (fakturací). Dále mohou být osobní údaje použity za účelem rozvoje našich produktů a služeb. Automaticky jsou též zaznamenávány různé informace o tom, jakým způsobem jsou používány webové stránky www.plexi.cz k čemuž jsou využity například soubory cookie. Tyto mimo jiné umožňují analyzovat, vylepšovat a zabezpečovat služby firmy MK PLEXI s.r.o. Tyto data jsou anonymní.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro plnění všech povinností plynoucích ze smlouvy a ochranu našich práv, a dále po dobu, po kterou jsme jakožto správce povinni osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. Většinu osobních údajů budeme uchovávat po dobu trvání smlouvy a také po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění z daňových a účetních důvodů. V dalších případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

  Zpracovatelé a příjemci:

  MK PLEXI s.r.o.  zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ a GDPR.

  MK PLEXI s.r.o. cz informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

  Práva subjektů údajů:

  Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. 

  MK PLEXI s.r.o. poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu.

  V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že firma MK PLEXI s.r.o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

  • požádat firmu MK PLEXI s.r.o. o vysvětlení;
  • požadovat, aby firma MK PLEXI s.r.o. odstranila takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

  MK PLEXI s.r.o. vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Bezpečnost dat

  MK PLEXI s.r.o. a subjekt se zavazují vzájemně zacházet důvěrně se všemi podklady a informacemi, které jsou výslovně označeny jako důvěrné, jejichž důvěrnost vyplývá ze zákona, anebo rozpoznatelně nejsou určeny pro třetí osobu.

  Aktualizace

  Průběžně budeme tyto informace aktualizovat, abychom Vás lépe informovali o tom, jak s osobními údaji nakládáme.

  Aktualizováno 1.1.2023  Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

  přijmout všenastavitodmítnout